26.1040.1350
Grasscheren Akku 7.2 V Li-Ion 2.2 Ah WOLF-Garten Power Akku 100

26.5102.0630
Zweihand-Astscheren WOLF-Garten Power Cut RR 630

26.5102.0650
Zweihand-Astscheren WOLF-Garten Power Cut RR 650

26.5102.0750
Zweihand-Astscheren WOLF-Garten Power Cut RR 750

26.5102.0900
Zweihand-Astscheren WOLF-Garten Power Cut RR 900 T

26.5110.0100
Buchsbaumscheren WOLF-Garten HS-B

26.5112.0100
Heckenscheren WOLF-Garten HS-G

26.5114.0100
Handgrasscheren WOLF-Garten Ri-T

26.5125.0110
Obstpflücker WOLF-Garten multi-star® RG-M

26.5130.0100
Gartenscheren WOLF-Garten RR-EN

26.5210.0100
Unkrautstecher WOLF-Garten KS-2K

26.5210.0200
Unkrautstecher WOLF-Garten iW-A

26.5212.0100
Einhand-Fugenkratzer WOLF-Garten KF-2K

26.5220.0110
Kleinfächerbesen WOLF-Garten multi-star® LD-M/ZM30

26.5220.0100
Kleinfächerbesen WOLF-Garten multi-star® LD-M/ZM 30 2725006

26.5223.0100
Handgrubber WOLF-Garten KA-2K

26.5226.0110
Kleingrubber WOLF-Garten multi-star® minis LA-M/ZM 30

26.5226.0100
Kleingrubber WOLF-Garten multi-star® LA-M/ZM 30

26.5240.0100
Blumenkellen WOLF-Garten LU-2K

26.5244.0110
Doppelhacken WOLF-Garten multi-star® minis LL-M/ZM 30

26.5244.0210
Doppelhacken WOLF-Garten multi-star® minis LN-M/ZM 30

26.5244.1
Doppelhacken WOLF-Garten multi-star®

26.5270.0110
Fugenbürsten WOLF-Garten multi-star® FB-M

26.5272.0110
Fugenkratzer WOLF-Garten multi-star® FK-M

26.5272.0100
Fugenkratzer WOLF-Garten multi-star® FK-M

26.5274.0110
Lüfter WOLF-Garten multi-star® Bi-M

26.5274.0100
Lüfter WOLF-Garten multi-star® Bi-M

26.5276.0110
Ziehhacken WOLF-Garten multi-star® HU-M 15

26.5276.0100
Ziehhacken WOLF-Garten multi-star® HU-M 15

26.5290.0151
Stiele WOLF-Garten multi-star® ZM-A 150

26.5290.1170
Stiele WOLF-Garten ZM 170 3944175

26.5290.1171
Stiele WOLF-Garten multi-star® ZM 170

26.5290.3300
Stiele WOLF-Garten

26.5290.3301
Stiele WOLF-Garten multi-star®

26.6080.0100
Streuwagen WOLF-Garten Perfekt WE 430